پروژه آمار و احتمالات کشاورزی

تحقیق آمار و احتمالات میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و ... بصورت جدول زیر محاسبه میشود. تست یك نمونه ای : T آزمون دوگروه نمره وارد كرده و آزمون را انجام داده و درجه آزادی وسطح معنی داری و سطح اطمینان و اختلاف میانگین را بدست می آوریم. |41009783|cxo
هم اکنون فایل با موضوع پروژه آمار و احتمالات کشاورزی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق آمار و احتمالات

میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و ... بصورت جدول زیر محاسبه میشود.

تست یك نمونه ای : T آزمون

دوگروه نمره وارد كرده و آزمون را انجام داده و درجه آزادی وسطح معنی داری و سطح اطمینان و اختلاف میانگین را بدست می آوریم.

نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر بصورت جدول زیر میباشد

جفتی آزمون

اگر مشاهدات دو نمونه از هم مستقل نباشد از این آزمون استفاده می كنیم .

به عنوان مثال فشار خون 15 نفر قبل و بعد از استفاده از دارو را در نظر می گیریم

رگرسیون و ضریب همبستگی :

وزنهای متناظر نمونه ای از 20 پدر و پسربزرگ آنها را در جدول زیر آورده ایم رگرسیون و ضریب همبستگی آنها را محاسبه میكنیم

آزمون فرض برای

می خواهیم این آزمون را انجام دهیم كه آیا ضریب همبستگی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر ؟

استفاده میكنیم Tاز آزمون